Privacybeleid

1. Wie we zijn

“Wij”, “ons” of “onze” betekent Draft Design, met maatschappelijke zetel te Pedro de Medinalaan 73, 1086 XP Amsterdam en met KvK nummer 30195658. Wij treden op als verwerking verantwoordelijke voor de persoonlijke gegevens die we verzamelen door uw gebruik van onze website.

Dit privacybeleid is uitsluitend bedoeld om u informatie te verstrekken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door uw gebruik van de website. Voor onze privacy praktijken met betrekking tot onze diensten verwijzen wij u naar de overeenkomst die tussen ons kan worden gesloten.

Uw privacy is belangrijk voor ons, daarom hebben we dit privacybeleid ontwikkeld waarin uiteengezet wordt hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, openbaar maken, overdragen, gebruiken (‘verwerken’), en welke rechten u heeft. Neem even de tijd om dit beleid door te lezen.

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit privacybeleid of onze verwerking van uw persoonsgegevens of als u een verzoek wilt indienen om uw rechten uit te oefenen zoals uiteengezet in artikel 4, kunt u contact met ons opnemen:

 • (a) Via e-mail: info@draft-design.nl, ter attentie van onze Functionaris Gegevensbescherming
 • (b) Per post: naar Draft Design, Pedro de Medinalaan 73, 1086 XP Amsterdam

Dit privacybeleid is voor het laatst herzien in september 2020.

2. Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken en verzamelen

Persoonlijke gegevens worden gedefinieerd als alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificatoren (zoals naam, identificatienummer, locatiegegevens, enz.), die kunnen worden gebruikt om een ​​natuurlijke persoon direct of indirect te identificeren.

De persoonsgegevens die we verzamelen, worden verzameld en gebruikt voor de doeleinden zoals hieronder vermeld:

 • (a) In het geval dat u het contactformulier op onze website gebruikt, zullen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om uw vraag te beantwoorden, via e-mail of telefoon.
 • (b) In het geval dat u zich registreert voor onze nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres gebruikt om u onze nieuwsbrieven te sturen, waaronder mogelijk uitnodigingen voor door ons georganiseerde evenementen, seminars, enz.
 • (c) Wij verwerken uw persoonlijke gegevens met het doel de website te ondersteunen en uw gebruikerservaring te verbeteren, waaronder het verzekeren van de veiligheid, beschikbaarheid, prestaties, capaciteit en gezondheid van de website.

De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen worden onderscheiden:

 • (d) Contactgegevens: in het geval dat u gebruik maakt van het contactformulier, wordt u gevraagd om de volgende informatie te verstrekken: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en alle persoonlijke gegevens die u in het aangewezen blanco veld (geef ons geen gevoelige informatie, zoals gezondheidsinformatie, informatie met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen of creditcard- / rekeningnummers). Dit is informatie die rechtstreeks door u wordt verstrekt.
 • (e) Nieuwsbrief: Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, wordt u gevraagd uw e-mailadres op te geven. Dit is informatie die rechtstreeks door u is verstrekt
 • (f) Gebruiksgegevens: we verzamelen persoonlijke gegevens over uw activiteiten op onze website: IP-adres, apparaat-ID en type, verwijzingsbron, taalinstellingen, browsertype, besturingssysteem, geografische locatie, bezoekduur, paginaweergaven of informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw servicegebruik. Deze informatie kan worden samengevoegd en gebruikt om ons te helpen meer nuttige informatie te geven over het gebruik van onze website. In het geval dat de gebruiksgegevens volledig geanonimiseerd zijn (en daarom niet tot u als individu kunnen worden herleid), wordt dit niet beschouwd als persoonlijke gegevens in het kader van dit privacybeleid. Dit zijn persoonsgegevens die automatisch worden verzameld door uw gebruik van de website.

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit artikel.

3. Bewaring van uw gegevens en verwijdering

Uw persoonsgegevens worden gedurende 3 maanden bewaard. In het geval dat u uw toestemming intrekt of bezwaar maakt tegen ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, en een dergelijk bezwaar slaagt, zullen wij uw persoonlijke gegevens uit onze databases verwijderen. Houd er rekening mee dat we de persoonlijke gegevens bewaren die nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw voorkeuren in de toekomst worden gerespecteerd. Het voorgaande belet ons echter niet om persoonlijke gegevens te bewaren als dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om een juridische claim in te dienen of ons te verdedigen tegen een juridische claim, of voor bewijs doeleinden.

4. Uw rechten

Dit artikel geeft een opsomming van uw belangrijkste rechten onder de wetgeving inzake gegevensbescherming. We hebben geprobeerd ze op een duidelijke en leesbare manier voor u samen te vatten. Om uw rechten uit te oefenen, dient u ons een schriftelijk verzoek te sturen in overeenstemming met artikel 1 van dit privacybeleid. We zullen zonder onnodige vertraging, maar in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, op uw verzoek reageren. In het geval van een verlenging van de reactietermijn of als we geen actie ondernemen op uw verzoek, zullen we u hiervan op de hoogte stellen.

Het recht op toegang

U hebt het recht om te bevestigen of we uw persoonlijke gegevens al dan niet verwerken en, in het geval dat we dat doen, hebt u recht op toegang tot dergelijke persoonlijke gegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie die u ook in dit privacybeleid vindt. U heeft het recht om van ons een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, op voorwaarde dat dit geen nadelige invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen. Het eerste exemplaar wordt gratis verstrekt, maar we behouden ons het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen als u om meer exemplaren vraagt.

Het recht op rectificatie

Als de persoonlijke gegevens die we over u bewaren onjuist of onvolledig zijn, hebt u het recht om deze informatie te laten corrigeren of, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, te laten voltooien.

Het recht om te verwijderen (recht om vergeten te worden)

In sommige gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen. Die omstandigheden zijn onder meer:

 • (a) De persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • (b) U trekt uw toestemming in en er bestaat geen andere wettige grond;
 • (c) De verwerking is voor direct marketingdoeleinden;
 • (d) De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt; of,
 • (e) Wissen is noodzakelijk om te voldoen aan EU-recht of Nederlands recht.

Er zijn bepaalde uitzonderingen op het recht om te wissen. Deze uitsluitingen omvatten waar verwerking noodzakelijk is,

 • (a) voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • (b) om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of,
 • (c) voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Het recht om de verwerking te beperken

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken (wat betekent dat de persoonlijke gegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt), indien:

 • (a) U de juistheid betwist van de persoonlijke gegevens (en alleen zo lang als nodig is om die juistheid te verifiëren);
 • (b) De verwerking onwettig is en u vraagt om beperking (in tegenstelling tot het uitoefenen van het recht op verwijdering);
 • (c) We de persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben voor onze verwerking, maar u hebt persoonlijke gegevens nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; of,
 • (d) U bezwaar gemaakt heeft tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar. Naast ons recht om uw persoonlijke gegevens op te slaan, kunnen we deze nog steeds verwerken, maar alleen:
 • (a) met uw toestemming;
 • (b) voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;
 • (c) ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of,
 • (d) om redenen van zwaarwegend algemeen belang.

We zullen u informeren voordat we de beperking van de verwerking opheffen.

Het recht op dataportabiliteit

Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens toestemming is, en dergelijke verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen, hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer het de rechten en vrijheden van anderen zou schaden. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens rechtstreeks naar een ander bedrijf te laten overdragen, indien dit technisch mogelijk is, en / of om uw persoonsgegevens voor verder persoonlijk gebruik op een privétoestel op te slaan.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de wettelijke basis voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor:

 • (a) De uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van een officieel gezag dat aan ons is toegekend;
 • (b) De doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd.

Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen we stoppen met het verwerken van de persoonlijke informatie, tenzij we overtuigende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden (inclusief profilering voor direct marketingdoeleinden). Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dit doel verwerken.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de gegevensbeschermingswetgeving, heeft u het wettelijke recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. In Nederland kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV, Den Haag (Informatie- en Meldpunt Privacy: 088 - 1805250).

5. Verstrekken van uw persoonlijke gegevens aan anderen

Om u van onze website te voorzien, werken wij samen met een serviceprovider om uw persoonlijke gegevens te verwerken en op te slaan. We gebruiken de volgende categorieën serviceproviders:

 • (a) Cloud Hosting Platform Als zodanig geven we uw persoonlijke gegevens niet door aan onze sociale mediapartners. We maken echter wel gebruik van plug-ins voor sociale media om u naar onze sociale mediakanalen te leiden en u in staat te stellen te communiceren met onze inhoud. Deze social media kanalen zijn Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Google en Vimeo. In het geval dat u op een dergelijke link klikt, kan een dergelijke socialmediadienstverlener persoonlijke gegevens over u verzamelen en deze informatie koppelen aan uw bestaande profiel op dergelijke sociale media. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door een dergelijke aanbieder van sociale media. In dat geval treedt de socialmediadienstverlener op als verwerkingsverantwoordelijke. Alleen ter informatie hebben we de relevante links toegevoegd (deze kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd door de relevante serviceprovider):
 • (b) Facebook: http://facebook.com/about/privacy
 • (c) Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
 • (d) LinkedIn: http://linkedin.com/legal/privacy-policy
 • (e) Twitter: http://twitter.com/privacy
 • (f) Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
 • (g) Vimeo: https://vimeo.com/privacy

6. Internationale overschrijvingen

We zullen uw persoonlijke gegevens niet overdragen buiten de Europese Economische Ruimte.

7. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

8. Wijzigingen in het privacybeleid

We hebben het recht om van tijd tot tijd dit privacybeleid te wijzigen. Op de website kunt u altijd de meest recente versie van het privacybeleid raadplegen.

Onze website gebruikt cookies. Is het goed dat wij deze gebruiken om de ervaring van de website te verbeteren?
Bekijk onze Privacy Policy